Algemene Voorwaarden

Voor de aanbieding, verkoop en levering door de Vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid GLASFIKS INTERNATIONAL®
Gevestigd en kantoorhoudende te Zierikzee.

Artikel 1. Toepasselijkheid:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering en/of renovatie werkzaam- heden waarbij GLASFIKS als aanbieder respectievelijk verkoper/uitvoerder optreedt.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zijn voorwaarden van de wederpartij van GLASFIKS (nader te noemen de opdrachtgever) in welke vorm of onder welke benaming dan ook op de overeenkomst niet van toepassing.
 4. Indien één of meer van deze algemene voorwaarden vernietigd wordt of anderszins ongeldig is wordt daardoor de geldigheid van de overige voorwaarden niet aangetast.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomsten:

 1. Een aanbieding van GLASFIKS is vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel blijkt.
 2. Mondelinge overeenkomsten worden aangegaan en middels een schriftelijke bevestiging via bijvoorbeeld een email bekrachtigd en daardoor bekend zijnde met de Algemene Voorwaarden van GLASFIKS. Het niet verzenden van de opdrachtbevestiging binnen 30 dagen na het sluiten van de mondelinge overeenkomst ontbindt de overeenkomst na het verloop van deze termijn. In afwijking van het hiervoor bepaalde wordt de opschorting ook ongedaan gemaakt door levering dan wel uitvoering van de opdracht binnen de termijn van 30 dagen na het sluiten van de mondelinge overeenkomst.

Artikel 3. Prijzen.

 1. De prijzen luiden netto in Euro’s en gebaseerd op levering/uitvoering op het overeengekomen adres.
 2. Indien na het verzenden van de offerte c.q. opdrachtbevestiging prijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen van de goederen, materiaal- of onderdelenprijzen, loonkosten, heffingen, belastingen, valutakoersen, e.d. stijgen heeft GLASFIKS het recht de verkoopprijzen dienovereenkomstig aan te passen.
 3. GLASFIKS geeft de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis van de overeenkomstig lid 2 aangepaste prijzen.
 4. Indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% van de oorspronkelijke prijs, heeft de opdrachtgever het recht om binnen 7 dagen na verzending van de kennisgeving door middel van een schriftelijke mededeling aan GLASFIKS de overeenkomst te ontbinden zonder dat elk der partijen tot schadevergoeding jegens de ander is gehouden.
 5. Meerwerk-werkzaamheden die niet in de offerte c.q. opdrachtbevestiging zijn omschreven zal door GLASFIKS afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van de dan geldende tarieven.
 6. De prijzen zijn gebaseerd op de ononderbroken uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden binnen de mogelijkheden van de dan geldende weersomstandigheden. In geval van vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden, die het gevolg is van omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht de extra kosten die van zodanige vertraging het gevolg zijn aan GLASFIKS te vergoeden.

Artikel 4. Levertijd:

 1. Het overschrijden van een opgegeven datum van leveren/uitvoeren van de opdracht door GLASFIKS is nooit te beschouwen als overschrijding van een fatale termijn. GLASFIKS zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om levering/uitvoering op of voor de opgegeven datum te realiseren. Zodra GLASFIKS kennis krijgt van feiten of omstandigheden die realisering van de levering/uitvoering op of voor deze datum onmogelijk maken geeft GLASFIKS hiervan schriftelijk kennis aan de opdrachtgever onder opgave van de verwachte nieuwe opleveringsdatum.
 2. Indien een van de hiervoor bedoelde feiten of omstandigheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen datum van levering met 3 maanden wordt overschreden heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Ontbinding overeenkomstig het bepaalde in lid 2 heeft tot gevolg dat de opdrachtgever de kosten zal vergoeden die GLASFIKS heeft gemaakt ter voorbereiding van de uitvoering van de overeenkomst. Indien de overeenkomst reeds gedeeltelijk was uitgevoerd op het moment van ontbinding zal de opdrachtgever een evenredig deel van de overeengekomen prijs betalen en indien van toepassing de kosten voor ongedaanmaking vergoeden.
 4. GLASFIKS is bevoegd tot het uitvoeren van deelleveringen.

Artikel 5. Eigendom, risico:

 1. De eigendom van de goederen/diensten gaat over van GLASFIKS op de opdrachtgever eerst nadat de opdrachtgever de koopprijs en al het overige dat hij uit hoofde van de overeenkomst aan GLASFIKS is verschuldigd, heeft voldaan.
 2. Het risico van de goederen, c.q. levering van diensten gaat over van GLASFIKS op de opdrachtgever op het moment van leveren of uitvoering. Ook in die gevallen dat de opdrachtgever niet bereid of in staat is de goederen of uitvoering van renovatiewerkzaamheden in ontvangst te nemen.
 3. Het risico waarbij oude, niet zichtbare, gebreken tijdens renovatiewerkzaamheden zichtbaar worden, wordt te allen tijde door de opdrachtgever gedragen.
 4. Indien de opdrachtgever in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee hij aan de levering/uitvoering moet meewerken, kan GLASFIKS de levering van goederen en of de uitvoering van werkzaamheden als voldaan beschouwen, waar het goederen betreft zullen deze worden opgeslagen en verzekerd gedurende een redelijke termijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 6. Betaling:

 1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente plus 2% over het verschuldigde bedrag voor de duur van het verzuim. Tevens is de opdrachtgever op het moment dat hij in verzuim is een bedrag verschuldigd ter vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten en kosten van juridische bijstand. De buitengerechtelijke kosten worden ten deze vastgesteld op een bedrag ter waarde van 15% van de opdrachtsom met een minimum van € 250,–.
 3. GLASFIKS heeft het recht om in door haar te bepalen gevallen te verlangen dat de opdrachtgever, voordat levering plaatsvindt, tot zekerheid van de nakoming van verplichtingen van de opdrachtgever uit de overeenkomst een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankgarantie doet afgeven door een voor GLASFIKS acceptabele bankinstelling. 4. GLASFIKS is bevoegd te verlangen dat betaling in termijnen plaatsvindt.

Artikel 7. Aansprakelijkheid:

 1. De aansprakelijkheid van GLASFIKS is beperkt tot een bedrag van maximaal wat de verzekeraar van GLASFIKS zal uitkeren, tenzij de opdrachtgever aantoont dat schade het gevolg is van opzet of grove schuld van GLASFIKS, zie ook in dit verband art. 5 lid 3.
 2. GLASFIKS is niet aansprakelijk voor schade door de opdrachtgever of derden die ontstaat na levering/uitvoering en/of na het verrichten van renovatiewerkzaamheden.
 3. GLASFIKS is niet aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever of derden die ontstaat tijdens en/of na uitvoering van renovatiewerk, die op specifiek verzoek van opdrachtgever of op aanwijzing van opdrachtgever niet conform de verwerkingsvoorschriften zijn verricht, of anderszins op ernstige bezwaren van GLASFIKS zijn gestuit, mits GLASFIKS deze bezwaren voorafgaande aan de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden heeft medegedeeld.
 4. GLASFIKS is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

Artikel 8. Klachten en Garantie:

 1. Door GLASFIKS wordt die kwaliteit geleverd overeenkomstig de licentiebepalingen van de importeur/leverancier, waarbij voor de geleverde renovatiewerkzaamheden een garantiecertificaat wordt verstrekt met een aflopend %. De tolerantie die gebruikelijk is bij de met de vervaardiging van de zaken belaste fabrieken wordt voorbehouden.
 2. Klachten met betrekking tot gebrekkige levering, werkzaamheden en/of facturen zullen slechts in nabehandeling worden genomen indien zij onverwijld na ontdekking en in elk geval binnen 48 UUR na het tijdstip waarop de zaken zijn geleverd of uitgevoerd, of de factuur is verzonden schriftelijk geldend gemaakt zijn.
 3. Indien keuring of beproeving is overeengekomen zullen klachten uiterlijk bij de keuring of beproeving worden geuit.
 4. Gedurende 5 jaar na uitvoering van de renovatiewerkzaamheden incl. het aanbrengen van een glasbeschermende coating, met een aflopend % van 20% per jaar geeft GLASFIKS garantie voor de werkzaamheden. Er kan ook een andere garantie of garantietermijn overeengekomen worden. Indien GLASFIKS zaken heeft bewerkt of gerepareerd/gerenoveerd garandeert GLASFIKS uitsluitend de deugdelijkheid van de uitvoering van de werkzaamheden.
 5. De opdrachtgever is gehouden de zaak waarover geklaagd is ter beschikking van GLASFIKS te houden.
 6. Indien een klacht terecht is, naar het oordeel van GLASFIKS, zal GLASFIKS alsnog binnen een redelijke termijn na kunnen komen d.m.v. herstel van het gebrek of vervanging van het defecte deel of het geheel, indien herstel niet meer mogelijk is, zal GLASFIKS het gefactureerde bedrag volledig crediteren. Indien zonder toestemming van GLASFIKS werkzaamheden aan de zaak zijn verricht of de zaak anderszins in waarde is gedaald kan GLASFIKS de opdrachtgever een lager bedrag crediteren dan de oorspronkelijke aanneemsom.
 7. De garantie op grond van dit artikel komt te vervallen zodat geen klachten in behandeling zullen worden genomen, indien – anders dan in noodgevallen- zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GLASFIKS de opdrachtgever of derden herstelwerkzaamheden aan de zaak hebben verricht.
 8. Geen garantie wordt gegeven indien de gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik – indien een klacht niet tijdig is gedaan-indien de klacht betrekking heeft op verborgen gebreken of bestaande schades die pas na uitvoering van de opdracht zichtbaar zijn.
 9. Indien GLASFIKS ter voldoening aan een garantieplicht zaken vervangt, worden deze vervangen zaken eigendom van GLASFIKS.
 10. Het beweerdelijk niet nakomen door GLASFIKS van haar verplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de uit enige overeenkomst met GLASFIKS jegens hem voortvloeiende verplichtingen.
 11. Op van derden betrokken zaken geldt de garantie die derden geven.

Artikel 9. Overdracht rechten en verplichtingen:

GLASFIKS heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst uit te laten voeren door GLASFIKS aangewezen derden. Indien van toepassing geeft GLASFIKS van een zodanige overdracht schriftelijk kennis aan de opdrachtgever.

Artikel 10. Niet nakoming, beëindiging, schadevergoeding:

 1. Indien de opdrachtgever een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling en van stillegging, liquidatie of overname van de onderneming van de opdrachtgever of een privé-persoon, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft GLASFIKS het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring eenzijdig of gedeeltelijk te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd GLASFIKS verder toekomende rechten.
 2. Alle vorderingen die GLASFIKS in die gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen zijn terstond en ten volle opeisbaar.

Artikel 11. Toepasselijk recht, geschillen:

 1. Op de overeenkomst en eventuele nadere overeenkomsten tussen partijen is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, welke naar aanleiding van deze overeenkomst, of naar aanleiding van overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen partijen mochten ontstaan worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Middelburg.

Zierikzee, 01-02-2012

B. de Gardeijn Directeur/Eigenaar.